Slide 1

Regulamin akcji #zostanzmuzyka

I. Definicje     

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

“Fundacja” – Polska Fundacja Muzyczna z siedzibą w Warszawie (04-204) przy ul. Jordanowskiej 12, wpisana do rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000179888, NIP 5252292051, REGON 015616979.

“Portal” – portal internetowy akcji “Zostań z muzyką” dostępny pod adresem https://zostanzmuzyka.pl, którego właścicielem jest Fundacja, będący bazą danych – kalendarzem organizowanych przez Artystów Wydarzeń.

“Cel”  – niesienie pomocy Ludziom Muzyki znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

“Regulamin” – niniejszy regulamin określający w zasady działania i korzystania z Portalu, w tym prawa i obowiązki Użytkowników, Organizatorów i Artystów oraz prawa i obowiązki Fundacji.

“Użytkownik” – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu. Użytkownik będący osobą fizyczną musi posiadać pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

„Organizator” – Użytkownik, który na zasadach przewidzianych w Regulaminie korzysta z usług świadczonych w Portalu przez Fundację: Artysta lub Partner, na której odbywa się cykl Wydarzenia reprezentujący różnych Artystów.

„Partner”  – podmiot współpracujący lub wspierający akcji “Zostań z muzyką”, Wydarzenie lub Scenę.

“Wydarzenie” – zgłoszony przez Organizatora w Kalendarzu koncert lub inne wydarzenie związane z branżą muzyczną udostępniane za pośrednictwem Internetu w okresie do 28 czerwca 2020 roku, nieodpłatnie lub powiązane ze zbiórką pieniędzy na wsparcie Artysty lub wskazanej przez Organizatora osoby lub osób z branży muzycznej, które na skutek pandemii COVID – 19 znalazły się w trudnej sytuacji materialnej lub na ogólne cele statutowe Fundacji, a także wydarzenia biletowane w wyodrębnionej kategorii.

„Scena” – cykl Wydarzeń zgłaszanych przez Organizatora z udziałem różnych Artystów posiadający opiekuna artystycznego i organizacyjnego.

“Kalendarz” – harmonogram oraz linki do wszystkich zgłoszonych do Portalu Wydarzeń.

“payu.pl” – serwis pośrednictwa finansowego PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP 7792308495, REGON 300523444.

“Darowizna” – kwota powiązana z danym Wydarzeniem, stanowiąca darowiznę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przekazywana przez Użytkownika na rzecz Fundacji.

II. Postanowienia ogólne

 1. Rejestracja oraz korzystanie z usług świadczonych w ramach Portalu są dobrowolne i bezpłatne.
 2. Każdy Użytkownik korzystający z Portalu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego treści.

III. Usługi świadczone przez Fundację w ramach akcji Zostań z Muzyką

W ramach Portalu Fundacja:

1. po weryfikacji zgłoszonego Wydarzenia, odbywającego się w okresie do 28 czerwca 2020 roku, w ciągu 24 godzin zamieszcza w Kalendarzu informację o dacie i godzinie Wydarzenia organizowanego przez Organizatora, link do Wydarzenia oraz informacje dodatkowe na podstawie zgłoszenia wysłanego przez Organizatora za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie: https://zostanzmuzyka.pl/dolacz-do-nas/
2. zamieszcza informację na jakiej Scenie odbywa się dane Wydarzenie oraz podaje nazwiska Artystów, którzy występują na poszczególnych Scenach.
3. na życzenie Organizatora aktywna pozostaje indywidualna dla Wydarzenia Wirtualna Puszka utworzona do 31 maja 2020 roku umożliwiająca, za pośrednictwem payu.pl/wpłacam.ngo.pl przekazywanie Darowizn. Od 1 czerwca 2020 roku Polska Fundacja Muzyczna nie uruchamia nowych Wirtualnych Puszek do wydarzeń odbywających się do 28 czerwca 2020 roku.

Fundacja podejmuje działania promocyjne, w szczególności:

4. umieszczenie wydarzenia w zbiorczym repertuarze dziennym w mediach społecznościowych akcji (Facebook i Instagram).
5. promocja w mediach społecznościowych akcji (Facebook i Instagram) w postaci min. 1 wpisu zapowiadającego.

Fundacja oferuje także wsparcie techniczne w postaci:

6. pomocy Artystom w przeprowadzeniu streamingu – indywidualna konsultacja i próba techniczna
7. ustawienie wydarzenia na portalu Facebook

IV. Rejestracja i usunięcie Konta

 1. Fundacja umożliwia Organizatorom korzystanie z usług świadczonych w ramach Portalu wyłącznie po dokonaniu rejestracji w Portalu i przeprowadzeniu przez Fundację weryfikacji pod kątem Celu.
 2. Organizator ubiegający się o rejestrację w Portalu, wysyła wypełniony formularz dostępny na stronie: https://zostanzmuzyka.pl/dolacz-do-nas/
 3. Pytania dotyczące formularza należy przesłać na adres mailowy: online@pfm.waw.pl
 4. Fundacja dokona weryfikacji zgłoszenia Organizatora zgodnie z zasadami Regulaminu. Rejestracja i założenie Konta dokonana zostanie po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia przez Fundację.
 5. Założenie Konta Organizatora jest równoznaczne z zawarciem przez Organizatora i Fundację umowy o świadczenie usług na zasadach określonych w Regulaminie.
 6. Organizator wyraża zgodę na informowanie przez Fundację o fakcie korzystania przez Organizatora lub reprezentowanego przez niego Artystę z usług świadczonych przez Fundację w ramach Portalu.
 7. Organizator zobowiązany jest do informowania Fundacji o wszelkich zmianach danych zamieszczonych w formularzu rejestracyjnym.
 8. Organizator zobowiązany jest do następujących działań promocyjnych:
 9. umieszczenie na swoich profilach w mediach społecznościowych (Facebook/Instagram/YouTube i inne) informacji o wydarzeniu w ramach akcji: #zostańzmuzyką lub #zostanzmuzyka wraz z oznaczeniem profili akcji.
 10. Dodanie fanpage akcji jako współorganizatora wydarzenia na Facebook.
 11. Umieszczenie logotypu lub nazwy akcji w transmisji
 12. Organizator wyraża zgodę na publikację w Portalu fragmentu Wydarzenia (minimum 4 minuty), która będzie dostępna nieodpłatnie w terminie do 31 kwietnia 2021 roku.
 13. Organizator może zażądać od Fundacji usunięcia Konta. Konto zostanie usunięte po zakończeniu zbiórki Darowizn.
 14. Żądanie usunięcia Konta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy wiążącej Organizatora z Fundacją.
 15. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą spełnienia warunku, o jakim mowa w pkt. 7 powyżej. 
 16. Fundacja może wypowiedzieć umowę z Organizatorem i usunąć jego Konto w przypadku, gdy Organizator lub reprezentowany przez niego Artysta naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu.

V. Darowizny

 1. Użytkownicy mogą przekazywać Darowizny za pośrednictwem payu.pl/wpłacam.ngo.pl przelewem na rachunek bankowy Fundacji. 
 2. Warunki korzystania z usługi świadczonej przez payu.pl/wpłacam.ngo.pl określone zostały w regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną (darowizn przekazywanych za pomocą wplacam.ngo.pl) dostępnym pod linkiem znajdującym się przy panelu do wpłat darowizn znajdującym się na stronie danego Wydarzenia Użytkownik może przekazywać Darowizny zastrzegając anonimowość, wówczas
  w czasie dokonywania płatności zamiast imienia i nazwiska należy wpisać dowolne znaki.
 3. Informacja o kwocie Darowizny na dane Wydarzenie dostępna jest na subkoncie wpłacam.ngo.pl Wydarzenia i zostanie przekazana Organizatorowi drogą mailową najpóźniej do 28 czerwca 2020 roku przez przedstawiciela Polskiej Fundacji Muzycznej.
 4. Darowizny nie podlegają zwrotowi za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Reklamacje związane z przekazywaniem Darowizny z wykorzystaniem usługi rozpatrywane będą w trybie określonym w § 8 Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną (darowizn przekazywanych za pomocą wplacam.ngo.pl)
 6. Rozliczenia transakcji związanych z przekazywaniem Darowizn dokonywanych przelewem, za wyjątkiem przelewów dokonywanych bezpośrednio na rachunek Fundacji, przeprowadzane są za pośrednictwem wplacam.ngo.pl.
 7. Fundacja zobowiązuje się, że przekaże środki pieniężne zgromadzone w ramach zbiórki na rzecz danego Wydarzenia, pomniejszone o wskazany przez Organizatora procent, nie niższy niż 2% łącznej kwoty Darowizny. jako darowiznę na rzecz Artysty lub osób przez niego wskazanych. Kwota potrącenia przeznaczona zostanie na pokrycie opłat za transakcję PayU, opłaty bankowe oraz na cele statutowe.
 8. Kwota darowizny na rzecz Artysty lub osoby przez niego wskazanej może być również umniejszona o sumę Darowizn, co do których powstał obowiązek zwrotu Użytkownikowi.
 9. W przypadku, w którym Artysta wskaże osobę trzecią jako beneficjenta zbiórki, zobowiązuje się od przedstawić Fundacji oświadczenie takiej osoby zawierające zgodę na prowadzenie zbiórki na jej rzecz.
 10. Przekazanie darowizny Artyście lub osobie wskazanej przez Organizatora następuje po podpisaniu umowy darowizny otrzymanej wraz z informacją o kwocie Darowizny.
 11. Podpisanie umowy darowizny odbywa się poprzez przesłanie podpisanego skanu na adres poczty elektronicznej Fundacji: fundacja@pfm.waw.pl lub za pośrednictwem serwisu pergam.in Wypłata dokonana zostanie nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Fundację skanu podpisanej umowy darowizny.

VI. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja. 
 2. Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne w razie podjęcia przez Artystę decyzji o korzystaniu z Portalu, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do promocji Wydarzenia i przekazania Darowizny na cele statutowe.
 3. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi, w tym realizacji swoich praw, proszę się kontaktować pod adresem e-mail: online@pfm.waw.pl
 4. Dane będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu po dokonaniu darowizny, wypełnienia obowiązku prawnego oraz realizacji umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit b, lit. c oraz lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, czyli wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby której dane dotyczą, wypełnienia obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych oraz uzasadnionego interesu administratora danych, którym jest nawiązanie z darczyńcą kontaktu w celu złożenia podziękowań za darowiznę oraz dochodzenie ewentualnych roszczeń. W tym celu przetwarzamy następujące dane:
  a) imię, nazwisko i adres e-mail Użytkownika
  b) dane adresowe (jeśli Użytkownik je przekazał)
 5. Dane te nie będą udostępniane innym podmiotom.
 6. Dane przechowywane będą przez okres 5 lat (ustawowy termin dla przedawnienia podatkowego). Po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń lub wskazany w odrębnych przepisach prawa.
 7. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej.
 8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. 
 9. Administrator informuje, że nie przetwarza Pani/Pana danych w sposób, który prowadzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

VII. Reklamacje

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu, a także wykonywaniem usług przez Fundację.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną (na adres email Fundacji online@pfm.waw.pl wpisując w tytule “Reklamacja” lub w formie pisemnej. 
 3. Fundacja udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres email wskazany w reklamacji lub jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres email wskazany w piśmie albo pisemnie na adres wskazany w piśmie. 
 5. Fundacja informuje, że reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez osoby trzecie, do których dostęp związany jest z korzystaniem przez Użytkowników z Portalu, w tym świadczonych przez payu.pl, rozpatrywane są przez te osoby trzecie na zasadach i w trybie określonym w regulaminach świadczenia usług przez te osoby.

VIII. Zmiany Regulaminu

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Portalu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian.
 3. Regulamin wchodzi w życie w terminie 3 dni od dnia jego publikacji w Portalu. 

IX. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od 13 marca 2020 roku, ze zmianami z dnia 01 maja oraz 28 maja 2020 roku.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Portalu.

Facebook
Instagram